Прочетете внимателно тези „Общи условия за ползване“, преди да използвате този уебсайт.

Чрез достъпа или зареждането на интернет-страницата (уебсайт) на „ПРО ГАРДЕН“ ЕООД Вие се съгласявате с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. От момента на първото Ви посещение в уебсайта се счита, че Вие приемате и се съгласявате да спазвате тези общи условия. Не влизайте в уебсайта, ако не сте съгласни с условията!

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма „ПРО ГАРДЕН“ ЕООД, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от нея услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.
(2) По смисъла на настоящите общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 1. „Уебсайт“ е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес https://progardenbg.com или някои от поддомейните на същия адрес.
 2. „Връзка (препратка/линк)“ означава обект, обозначен в определена интернет-страница, който позволява препращане към друга интернет-страница или обект.
 3. „Потребител (ползвател)“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 4. „Услугите“ на сайта включват, но не се ограничават до:
  - достъп до предоставяните през уеб-браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  - достъп до предоставяните по друг начин чрез отдалечен достъп (потоци данни, RSS емисии, електронни таблици и др.) информационни ресурси/данни на сайта;
  - получаване на имейл – бюлетини от потребители на сайта.
  - получаване по друг електронен способ на данни от посетителите на сайта.
 5. „IP адрес“ е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 6. „Форсмажорно/случайно събитие“ е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 7. „Злонамерени атаки от трети лица“ – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет-етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОЛЗВАТЕЛ на услугите на сайта и ДОСТАВЧИКА. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2.Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: „ПРО ГАРДЕН“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Люлин, бл. 957, ет. 6, ап. 26
 3. Адрес на дейността: София 1202, бул. Сливница 251
 4. Данни за кореспонденция: София 1202, бул. Сливница 251
 5. Вписване в публични регистри: 16.02.2017 г., Търговски регистър
 6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. Иван Евстатиев Гешов 15
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Имейл: ,
  Уебсайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков 4А, ет. 3, 4 и 6
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уебсайт: www.kzp.bg

 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG204457322

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
Чл. 3. УСЛУГАТА, предоставяна от ДОСТАВЧИКА на ПОЛЗВАТЕЛЯ, представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронна търговия. Основните характеристики на УСЛУГАТА са следните: информация за фирмата и нейния магазин, както и основна информация за продуктите и услугите, които предлага и доставя. Интернет-страницата съдържа текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана с ДОСТАВЧИКА.
Съдържанието на интернет-страницата на ДОСТАВЧИКА не трябва да се тълкува като препоръка или предложение за покупка или продажба на каквито и да било финансови инструменти.
Информацията, съдържаща се на тази интернет-страница не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като база за вземане на инвестиционни решения.

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, а ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват УСЛУГАТА, съгласно параметрите, обявени на страницата на ДОСТАВЧИКА в Интернет.
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на уебсайта принадлежат на ДОСТАВЧИКА и/или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Вие можете свободно да публикувате връзки към сайта, като посочвате източника и автора на съответния материал. Използването на кой да е от предоставените ресурси без изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА е забранено.
Когато в сайта са представени ресурси, чиито авторски права принадлежат на трети лица, това е изрично посочено, като са публикувани името на автора и връзка към източника.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Чл. 5. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя УСЛУГАТА без възнаграждение.
(2) Информацията за различните параметри на УСЛУГАТА е достъпна на страницата на ДОСТАВЧИКА в Интернет.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА
Чл. 6. Настоящите общи условия се прилагат към услуги, за които не се изисква регистрация.
Доставчикът не носи отговорност в случай на използване на ресурсите на сайта от ползвателите за цел, различна от описаната в настоящите общи условия.
ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да предоставя на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ вярна и точна информация, но не носи отговорност за вреди или загуби (преки и/или косвени), нанесени в резултат на използване на тази интернет-страница и информационните ресурси, съдържащи се в нея.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за действията на своите ПОЛЗВАТЕЛИ, които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етиката в интернет-пространството, добрия тон или действащото законодателство. Отговорността в тези случаи е единствено на ПОЛЗВАТЕЛЯ, който е предприел тези действия.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени чрез предоставяните от нея УСЛУГИ, от действието или бездействието на потребители на сайта спрямо трети лица. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържанието на страници, към които предоставя връзки или към които ПОЛЗВАТЕЛИ са публикували връзки. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не гарантира достоверност, пълнота и изчерпателност на информация и/или документи, публикувани от ПОЛЗВАТЕЛИ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случаите, когато публикувано от ПОЛЗВАТЕЛ съдържание (новина, информационен ресурс и т.н.) се окаже обект на авторско право на трето лице. В този случай, при надлежно уведомяване, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да премахне съдържанието, както и да предприеме действия срещу съответния ПОЛЗВАТЕЛ.

Чл. 7. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на интернет-страницата на ДОСТАВЧИКА за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес progardenbg.com, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ на УСЛУГАТА.
(5) Договорът се счита за сключен от момента на първото използване на УСЛУГАТА от ПОЛЗВАТЕЛЯ. В този случай настоящите общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата от ПОЛЗВАТЕЛЯ до момента на преустановяване на използването ѝ.
(6) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Чл. 8. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва УСЛУГАТА добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на УСЛУГАТА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването ѝ от другите ПОЛЗВАТЕЛИ.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не използва УСЛУГАТА в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ осигурява самостоятелно оборудването за достъп до УСЛУГАТА и нейното управление.

Чл. 10. (1) С оглед повишаване качеството на УСЛУГАТА, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(2) В случаите по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен своевременно да  възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 11. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес progardenbg.com. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с Политиката за защита на личните данни на ДОСТАВЧИКА.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 12. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време.
(2) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 13. Договорът за предоставяне на УСЛУГАТА се прекратява:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случаите по чл. 8, ал. 3 от тези общи условия.

Чл. 14. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 15. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 16. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 17. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 18. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 5 юни 2017 г.